Σπουδές

 

  • Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών                                                                      2013

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών                                                 

Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Πειραματικής Έρευνας

Α Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών

Βαθμός: Άριστα

 

  • Fellow of the European Board of Urology (FEBU)                                            2011

Βαθμός γραπτών εξετάσεων: 8

Βαθμός προφορικών εξετάσεων: 9

CID : 7946

 

  • Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας της Ουρολογίας                                                2011

Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής (Αρ. Πρωτ: 1345)

 

  • Μεταπτυχιακές Σπουδές (Π.Μ.Σ.)                                                                       2010

της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο:

«Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική
Χειρουργική και Τηλεχειρουργική
» (2 χρόνια)

Βαθμός: Άριστα

Αύξων αριθμός : 805

 

  • Πτυχίο Λαπαραοσκοπικής Χειρουργικής                                                           2008

Diplome d’ Universite de Chirurgie Laparoscopique Strasburg

University of Strasburg

(Μετά από γραπτές και πρακτικές εξετάσεις)

 

  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών                                          2007

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (4 χρόνια)

Βαθμός: Λίαν καλώς

 

  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών                                          2003

Ιατρική Σχολή (6 χρόνια)

Βαθμός: Λίαν Καλώς